skip to Main Content

Privacyverklaring

Hettinga en Trip hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hettinga en Trip houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • alle persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy statement;
 • verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen wij uitdrukkelijk toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Hettinga en Trip zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Als jij na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Inhoud

In deze privacy verklaring vindt je informatie over:

 • verwerking van persoonsgegevens;
 • verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers;
 • verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees;
 • verstrekking aan derden;
 • binnen de EU;
 • minderjarigen;
 • bewaartermijn;
 • gebruik van cookies;
 • beveiliging;
 • rechten omtrent jouw gegevens;
 • vragen;
 • contactgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Hettinga en Trip verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg;
 • het leveren van informatie en het (elektronisch) beantwoorden van vragen;
 • het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de behandeling (met inbegrip van het in handen van derden stellen van vorderingen);
 • het behandelen van geschillen;
 • het doen uitoefenen van accountantscontrole;
 • het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek;
 • het verstrekken van gegevens aan derden – zoals zorgverzekeraars – op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen;
 • het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • de overeengekomen overeenkomst van de behandeling.

Voor bovenstaande doelstelling(en) kan Hettinga en Trip de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • geslacht;
 • Burger Service Nummer;
 • Identificatie Document;
 • huisarts;
 • gezondheidstoestand
 • informatie die relevant is bij het onderzoek of de behandeling (bijvoorbeeld persoonlijke situatie).

Jouw persoonsgegevens worden door Hettinga en Trip opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst of behandeling en daarna voor de medische administratie maximaal 15 jaar en in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Hettinga en Trip verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinde;
 • communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • de overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Hettinga en Trip de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • telefoonnummer (Zakelijk);
 • E-mailadres (Zakelijk) ;
 • geslacht.

Jouw persoonsgegevens worden door Hettinga en Trip opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna voor de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Hettinga en Trip verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • het inschrijvingsformulier Nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Hettinga en Trip de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • E-mailadres.

Jouw persoonsgegevens worden door Hettinga en Trip opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verstrekking aan derden

De gegevens die jij aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van ons Elektronisch Patiënten Dossier;
 • het verzorgen van beveiligde communicatie;
 • het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek;
 • het verzorgen van nieuwsbrieven of nieuwsuitingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat als de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Hettinga en Trip bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens Hettinga en Trip van persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Gebruik van cookies

Bij een bezoek aan www.hettingaentrip.nl worden er geen cookies op uw computer geplaatst.

Cookies zijn kleine stukjes gebruiksinformatie die door een browser worden opgeslagen op je computer. Het gebruik van cookies is niet gekoppeld aan persoonlijke informatie op de website en wanneer de browser wordt gesloten, eindigt het proces. Cookies kunnen worden gebruikt bij het verzamelen van bezoekstatistieken van websites. De meeste browsers laten het opslaan van cookies toe maar als je wilt kun je dit uitschakelen of een waarschuwing instellen voor iedere keer dat er geprobeerd wordt een cookie aan te maken. Cookies kunnen achteraf ook verwijderd worden.

Rechten omtrent gegevens

Ieder heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jouw ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf óf, in opdracht van jou, direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mochten wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Heb je naar aanleiding van onze Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op.

Back To Top