BETALINGSVOORWAARDEN

Wij hanteren betalingsvoorwaarden.

Deze maken deel uit van elke behandelovereenkomst tussen jou als patiënt en ons als fysiotherapeut. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan jou of je wettelijke vertegenwoordiger gegeven.

  • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
  • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht. U kunt de tarieven hier vinden.
  • Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/ cliënt.
  • De cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor betaling van de declaratie. Indien de factuur niet of niet volledig bij een derde instantie gedeclareerd kan worden, zal het (resterende) bedrag door de patiënt/cliënt aan de fysiotherapeut worden vergoed.